Vedtægter for Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH)

Vedtægterne er vedtaget i 2015

Denne udgave er med ændringer i §16 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 9. september 2020

Indhold:

 

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er: ”Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH).

1.2 Foreningens binavn er: Danish E-commerce Association (FDIH).

1.3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål

2.1 Foreningens formål er:

2.1.1 at fremme distance- og internethandel i Danmark og internationalt

2.2 Foreningen vil fremme sine formål blandet andet ved:

2.2.1 at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer, kunder og samarbejdspartnere,

2.2.2 at deltage aktivt i den offentlige debat,

2.2.3 at deltage i udvalg, nævn, komiteer og lignende såvel nationalt som internationalt,

2.2.4 at arbejde for en så effektivt, frit tilgængelig og billig internetinfrastruktur som mulig,

2.2.5 at fremme god markedsskik og etik på Internettet, såvel nationalt som internationalt,

2.2.6 at arbejde aktivt for at reglerne for brug af Internettet, e-handel og distancehandel bliver tilpasset løbende og effektivt håndhævet,

2.2.7 at være videnscenter for distance- og internethandel, herunder at skabe og formidle viden om distance- og internethandel,

2.2.8 at danne og drive netværk, hvor ideer og erfaringer om distance- og internethandel kan udveksles mellem medlemmerne og

2.2.9 at samarbejde med andre danske, skandinaviske og internationale søsterorganisationer og andre, der kan bidrage til at fremme foreningens formål.

§ 3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer af FDIH kan optages erhvervsdrivende virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med brugen af og/eller handel på eller via Internettet.

3.2 Optagelse i foreningen sker ved ansøgning til foreningens sekretariat. Bestyrelsen behandler på først kommende bestyrelsesmøde ansøgningen om medlemskab af foreningen.

3.3 Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, hvis ansøgeren ikke opfylder kravene i 3.1. Bestyrelsen kan om nødvendigt udbede sig den nødvendige dokumentation for, at betingelserne i 3.1 er behørigt opfyldt.

3.4 Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis bestyrelsen vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder hvis bestyrelsen vurderer, at

a) ansøgeren har en dominerende position (mere end 40 % markedsandel på det relevante marked) inden for et for distance- og internethandelen væsentligt område,

b) ansøgeren har haft konflikter med en betydelige del af medlemskredsen (målt efter antal medlemmer indenfor kategorier af medlemmer) eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne konflikter,

c) ansøgeren ikke overholder eller er under undersøgelse for ikke at overholde lovgivningen, jf. punkt 7.2.

d) ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et offentligt kendt dårligt renommé,

e) ansøgeren er beskæftiget med aktiviteter som, efter bestyrelsens skøn, kan give væsentlig negativ omtale af ansøgeren og dermed af foreningen,

f) ansøgeren ikke må antages at ville bidrage positivt til foreningens udvikling, men f.eks. alene ser foreningens medlemmer som mulige kunder,

g) bestyrelsen i øvrigt er eller kommer i besiddelse af troværdige oplysninger om ansøgeren, som giver bestyrelsen rimelig grund til at nægte optagelse.

3.5 Bestyrelsen kan vælge at give en ansøger lejlighed til at udtale sig og bestyrelsen kan vælge at optage en ansøger på vilkår.

3.6 Bestyrelsen skal, hvis den meddeler afslag på ansøgningen om optagelse, give en begrundelse for afslaget.

3.7 En ansøger, der har fået afslag på optagelse i foreningen, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for ansøgeren har taleret under sagens behandling. Bestyrelsens begrundelse for afslaget skal i så fald indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager.

3.8 Man kan ikke optages i foreningen, hvis man har gæld til foreningen.

3.9 Ethvert medlem har ret til,

3.9.1 at lade sig repræsentere på foreningens generalforsamlinger ved en (1) person ansat hos medlemmet eller via skriftlig fuldmagt til en repræsentant for et andet medlem,

3.9.2 at have adgang til alle medlemsarrangementer på de vilkår, der gælder for det pågældende arrangement.

3.10 Ethvert medlem og dets repræsentanter er forpligtet til,

3.10.1 at overholde disse vedtægter og alle beslutninger, der er truffet af foreningens kompetente organer samt at optræde loyalt overfor foreningen.

3.10.2 Rettidigt at betale kontingent og andre ydelser fra foreningen.

§ 4. Kapitalforhold

4.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.

4.2 Ved ophør af medlemskab uanset grund, fortaber medlemmet enhver ret til andel i foreningens formue.

4.3 Ved ophør af foreningen skal foreningens formue udloddes til en eller flere af generalforsamlingen valgte organisationer, der arbejder med at fremme et eller flere af foreningens formål. Alternativt skal foreningens formue overdrages til en alment velgørende fond, der skal have som sit formål at fremme foreningens formål ved donationer, jf. dog 16.3.

4.4 Bestyrelsen skal påse, at foreningen stedse har et forsvarligt kapitalberedskab og at foreningens udgifter og indtægter står i et passende forhold til hinanden under hensyntagen til det forventede aktivitetsniveau i de følgende år.

§ 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen

5.1 Al kommunikation mellem foreningen, bestyrelsen og medlemmerne sker med bindende virkning via e-mail, sms eller tilsvarende systemer, der har en almen udbredelse eller via foreningens medlemssystem/hjemmeside.

5.2 Foreningen kan sende alle meddelelser, herunder påkrav til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse.

5.3 Medlemmet skal udpege en kontaktperson, som i forhold til foreningen kan indgå bindende aftaler på vegne af medlemmet.

5.4 Det er medlemmets ansvar at vedligeholde og ajourføre oplysningerne om e-mail adresse og kontaktperson.

5.5 Det er alene medlemmets ansvar, at den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse er aktiv, og at mails læses af medlemmet.

5.6 Hvis den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse ikke er i brug, og foreningen derfor ikke kan sende e-mails til adressen, kan foreningen med frigørende virkning sende meddelelser til medlemmets fælles mails (kontakt@, info@, salg@, kundeservice@ etc.) eller via almindeligt brev til medlemmets adresse, som den er angivet på medlemmets hjemmeside, eller som den er angivet i det relevante offentlige register.

§ 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

6.1 Et medlem er forpligtet til at betale det indmeldelsesgebyr og årskontingent, som er fastsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen, jf. nedenfor.

6.2 Bestyrelsen fastsætter inden udgangen af et foreningsår størrelsen på kontingentet for det følgende år. Kontingentet opkræves i første kvartal i det år, som kontingentet vedrører. Kontingentets størrelse fastsættes i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.4. Såfremt kontingentet forøges med mere end 10% i forhold til det aktuelle kontingent, skal kontingentforøgelsen godkendes af generalforsamlingen, inden forøgelsen må opkræves. Bestyrelsen skal påse overholdelse af de til enhver tid gældende momsregler.

6.3 Generalforsamlingen kan ændre det af bestyrelsen fastsatte kontingent, jf. pkt 9.5, nr. 6. Hvis Generalforsamlingen vedtager ændringer i kontingentet for et igangværende foreningsår, skal eventuelt allerede opkrævede kontingentbeløb justeres i form af tilbagebetaling eller ekstraopkrævning i overensstemmelse med det af generalforsamlingen vedtagne.

6.4 Medlemskabet gælder et år og følger kalenderåret. Det fornyes automatisk ved årets udgang, med mindre medlemmet med mindst 3 måneders varsel afgiver en skriftlig opsigelse (på e-mail) til udgangen af et kalenderår.

6.5 Medlemmet skal betale kontingent rettidigt i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår.

6.6 Foreningen opkræver forholdsmæssigt kontingent hos medlemmer, der bliver medlem i løbet af foreningsåret.

6.7 Hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt gælder følgende regler:

6.7.1 Medlemmets rettigheder i henhold disse vedtægter, herunder i henhold til punkt 3.10 suspenderes, indtil kontingentet er betalt.

6.7.2 Hvis manglende betaling medfører, at kravet sendes til inkasso, skal medlemmet ud over at betale alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse tillige betale et indmeldelsesgebyr, hvis medlemmet ønsker at forblive som medlem. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7. Eksklusion

7.1 Ud over bestemmelsen i punkt 6.6.2 kan et medlem ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn, overtræder disse vedtægter, væsentligt skader foreningens omdømme eller modarbejder foreningens opnåelse af dets formål, herunder ved at skabe habilitetsproblemer, jf. 3.4 eller i øvrigt optræder på en for foreningen uværdig måde.

7.2 Overtræder et medlem de for handel og færden på Internettet til enhver tid gældende retsregler (danske som internationale) er det uanset omfang at betragte som omfattet af punkt 7.1.

7.3 Eksklusion kan først ske, hvis medlemmet ikke senest 14 hverdage efter at have modtaget en e-mail med påkrav om at bringe overtrædelsen af 7.1 til ophør, herunder ved at berigtige forhold, som af bestyrelsen anses for at være i strid med 7.1 eller som er omfattet af 7.2.

7.4 Eksklusion sker med virkning fra beslutningens meddelelse til medlemmet, men kan af medlemmet indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for medlemmet har møde- og taleret under behandling af eksklusionen.

§ 8. Foreningsår

8.1 Foreningen har kalenderåret som foreningsår.

§ 9. Generalforsamling

9.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest inden udgangen af april måned.

9.3 Senest 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal der ske varsling af datoen via e-mail til samtlige medlemmer. Varslingen skal indeholde fristerne for fremsættelse af forslag, herunder fremsættelse af forslag til kandidater til bestyrelsen, formand og næstformand.

9.4 Senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen skal der ske indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal være vedhæftet følgende dokumenter:

  • Dagsorden
  • Bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i bestyrelsen/formandskab
  • Forslag til ændringer i vedtægterne
  • Øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til behandling på generalforsamlingen samt forslag til eksklusion af medlemmer eller optagelse af nye medlemmer.

9.5 Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning om det forløbne foreningsår

4. Debat af formandens beretning

5. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport.

6. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende foreningsår.

7. Valg af foreningens formand.

8. Valg af foreningens næstformand.

9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

10. Valg af revisor.

11. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

12. Eventuelt.

9.6 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

9.7 Forslag til kandidater til bestyrelsen, formand eller næstformand skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

9.8 Dirigenten kan med tilslutning fra et flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer se bort fra 3 ugers fristen og tillade forslag fremsat på generalforsamlingen behandlet under dagsordens punkt 11 som nævnt i punkt 9.5.

9.9 Den reviderede årsrapport og udkast til budget skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9.10 Referat fra den ordinære generalforsamling skal godkendes og underskrives af dirigenten og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside/medlemssektion senest 4 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen

9.11 Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

9.11.1 Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.

9.11.2 Indkaldelsen til en generalforsamling, der skal afholdes som helt eller delvis elektronisk, skal indeholde oplysning om afholdelsesmåden. Det skal klart og fremhævet af indkaldelsen fremgår, hvordan man tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor man kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Disse oplysninger skal være til rådighed for alle medlemmer senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

9.11.3 Foreningen er ikke forpligtet til at stille udstyr til rådighed, der muliggør deltagelse i en elektronisk generalforsamlingen, men deltagelse i en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal kunne ske ved hjælp af udstyr som bestyrelsen må formode alle medlemmer råder over eller let kan skaffe sig adgang til. Deltagelse i en elektronisk generalforsamling, må ikke påføre et medlem en udgift til deltagelse, der overstiger 10 % af det til enhver tid værende kontingent for det pågældende medlem.

9.11.4 Det er en betingelse for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen påser, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder adgang til at deltage i samt ytre sig (via voicesystemer eller chat) og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig og sikker måde kunne fastslå, hvem der har deltaget i generalforsamlingen, hvilket medlem de repræsenterede, samt resultatet af afstemningerne.

9.11.5 Afholdelse af delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger skal være overvåget af foreningens revisor, der efterfølgende skal erklære sig om, hvorvidt generalforsamlingen blev afviklet på betryggende vis.

9.11.6 Disse vedtægter finder i øvrigt anvendelse på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, med de ændringer som forholdene kræver, herunder tilpasning af dirigentens rolle.

9.11.7 Vedtægtsændringer kan ikke behandles på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.

9.11.8 Bestyrelsen kan bestemme, at deltagere i en helt eller delvis elektronisk generalforsamling på forhånd - via et system alle medlemmer har adgang til - skal stille de spørgsmål/kommentarer til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen, som medlemmet ønsker at stille. Spørgsmål/kommentarer skal være stillet senest 3 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. På selve generalforsamlingen står det medlemmet frit for, at deltage i debatten og stille tillægsspørgsmål m.v.

9.12 Alle generalforsamlinger skal afholdes på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 18.00.

9.13 Stemmeret på generalforsamlingerne har en (1) repræsentant for hvert medlem. Medlemmet kan altid give møde ved den oplyste kontaktperson eller ved en tegningsberettiget person. Øvrige repræsentanter for medlemmet skal medbringe fuldmagt fra medlemmet til repræsentation. Medlemmet kan også give en repræsentant for et andet medlem fuldmagt til at stemme.

9.14 Dirigenten fastsætter afstemningsmåde og leder alle afstemninger og optællinger, med mindre mindst 1/3 af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved helt eller delvis elektroniske generalforsamlinger skal alle medlemmer kunne stemme elektronisk, f.eks. ved hjælp af mobiltelefoner eller på anden betryggende måde.

9.15 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal repræsenterende medlemmer, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.

9.16 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.

9.17 Valgbar til bestyrelsen, herunder til formandsposterne er ansatte hos medlemmerne samt medlemmer af medlemmernes ledelsesorganer, herunder bestyrelse og tilsynsråd. Hvis ansættelsesforholdet eller ledelseshvervet hos et medlem ophører og ikke fortsætter hos et andet medlem, skal bestyrelsesmedlemmet straks udtræde af bestyrelsen. Det samme gælder for formand/næstformand.

9.18 Fratræder formanden i en valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand. Der vælges ikke ny næstformand. Fratræder også den nye formand, vælger bestyrelsen en konstitueret formand, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen ser ikke underlagt en krav om løbende supplering, med mindre bestyrelsen kommer ned under 3 medlemmer. Sker dette, skal den tilbageværende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse. Dette kan dog undlades, hvis der på det tidspunkt, hvor bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, er mindre end 3 måneder til, at en ordinær generalforsamling kan afholdes.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, revisor anmoder om det, eller når det begæres af mindst 30 medlemmer med henblik på at behandle et eller flere konkrete emner.

10.2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter at have modtaget en berettiget anmodning herom. Undlader bestyrelsen at indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 1 uge efter at være blevet anmodet herom, er den/dem der har anmodet om en ekstraordinær generalforsamling berettigede til selv at indkalde ved brug af foreningens medlemssystem.

10.3 En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse med mindst 14 dage og højest 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske per e-mail eller brev og skal være bilagt dagsorden.

§ 11. Bestyrelsen

11.1 Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.

11.2 Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand og yderligere mellem tre og 8 medlemmer.

11.3 Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års periode. Genvalg kan højest ske 4 gange. Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ved hver ordinære generalforsamling. Dirigenten kan til opnåelse af dette mål stille forslag om, at enkelte bestyrelsesposter, formand og næstformand vælges for en 1-årig periode.

11.4 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

11.5 Bestyrelsen forestår foreningens daglige og overordnede ledelse. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige ledelse helt eller delvist til en af bestyrelsen ansat direktion. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for direktionens arbejde, herunder med angivelse af, hvilke ansvarsområder med tilhørende bemyndigelse bestyrelsen overlader til direktionen.

§ 12. Bestyrelsesmøder

12.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I formandens fravær tilkommer nedenstående kompetencer næstformanden.

12.2 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det påkrævet.

12.3 Bestyrelsesmøder afholdes, med mindre andet aftales i Storkøbenhavn.

12.4 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel.

12.5 Formanden kan bestemme, at bestyrelsesmøder til behandling af en afgrænset emnekreds skal afholdes som fjernmøder ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler, hvori mulighed for mundtlige drøftelser skal indgå.

12.6 Formanden kan bestemme, at bestyrelsen i hastende tilfælde træffer afgørelse om en sag/emne ved afstemning via e-mail eller lignende. Der skal gives bestyrelsesmedlemmerne en frist på 24 timer til at sætte sig ind i beslutningsgrundlaget modtaget elektronisk. Hvis formanden vælger at bringe denne bestemmelse i anvendelse, skal bestyrelsesmedlemmer om muligt varskos via sms.

12.7 Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller revisor kræver det skal der, afholdes et bestyrelsesmøde til behandling af specifikke emner. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget anmodningen.

12.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og enten formand eller næstformand er til stede.

12.9 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal.

12.10 Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis revisor finder det påkrævet af hensyn til korrekt information til bestyrelsen.

12.11 Bestyrelsen kan indenfor bestyrelsen uddelegere opgaver eller områder til udvalg, komiteer og nævn, dog således at alle væsentlige beslutninger skal træffes i bestyrelsen.

§ 13. Tegningsregel

13.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

§ 14. Regnskab/revision

14.1 Foreningens regnskabsår er lig med foreningsåret.

14.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

14.3 Bestyrelsen skal hvert år inden den ordinære generalforsamling godkende og underskrive årsregnskabet og gøre sig bekendt med og underskrive revisionsprotokollatet.

§ 15. Vedtægtsændringer

15.1 Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til samtlige medlemmer mindst 14 dage før afholdelsen af den generalforsamling, hvorpå vedtægterne sættes til behandling.

15.2 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen stemmer for ændringen. For at vedtagelsen kan ske, skal der tillige være mindst 15 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret.

15.3 Er kravet i punkt 15.2 om repræsentation fra mindst 15 stemmeberettigede medlemmer ikke opfyldt. afholdes ny generalforsamling med mindst 6 ugers varsel, hvor forslaget om vedtægtsændring kan vedtages med simpelt flertal af de repræsenterede medlemmer.

§ 16. Foreningens opløsning eller fusion

16.1 Beslutning om foreningens opløsning eller fusion kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med mindst 4 ugers varsel alene for at behandle dette emne. Indkaldelsen skal i øvrigt ske efter reglen i punkt 10.

16.2 Beslutning om opløsning eller fusion af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen, stemmer for opløsningen/fusionen. For at vedtagelsen kan ske, skal der tillige være mindst 15 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret.

16.3 Er kravet i punkt 16.2 om repræsentation fra mindst 15 stemmeberettigede medlemmer ikke opfyldt, afholdes ny generalforsamling med mindst 6 ugers varsel, hvor forslaget om opløsning/fusion kan vedtages med simpelt flertal af de repræsenterede medlemmer

16.4 I forbindelse med en opløsning eller fusion kan foreningens eventuelle formue alene anvendes som anført i 4.3. Dog kan generalforsamlingen beslutte, at FDIH skal ophøre ved en fusion med en anden organisation, der skal være den fortsættende forening og dermed overtager interessevaretagelsen for FDIH’s medlemmer samt foreningens formue og økonomiske forpligtelser.

§ 17. Overgangsordning

17.1 På den ordinære generalforsamling i 2016 vælges formanden for en periode på 2 år, mens næstformanden vælges for en periode på 1 år. Halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vælges for en periode på et år, uanset punkt 11.3. Bestyrelsen skal i sit forslag til kandidater anføre, for hvilken periode de enkelte kandidater indstilles til at blive valgt. Sker dette ikke, bestemmes det ved lodtrækning foretaget af dirigenten på generalforsamlingen, hvilke kandidater der skal vælges for et år.

 

Således vedtaget den 23. april 2015 og senest ændret den 9. september 2020.

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik