Politiske mærkesager

FDIHs vigtigste opgave er at sikre de bedste vilkår for digital handel, så danske virksomheder er konkurrencedygtige både hjemme og i udlandet. Det gør vi gennem faktabaseret dialog med politiske beslutningstagere, sætte dagsorden i den offentlige debat, deltage i konkrete indsatser fx arbejdsgrupper og netværksopbygning.

Marts 2019

FDIH’S MÆRKESAGER OG INDSATSOMRÅDER 2019

 

E-handlen vokser ind i alle handelsformer

Både forbrugere og erhvervslivet øger deres digitale handel, så vi hver dag ser nye muligheder i takt med, at digital handel øges.

Mulighederne skaber dog også udfordringer. Danske virksomheder skal agere på et marked, der bliver stadig mere globaliseret. Vi konkurrerer på nettet både ude og hjemme med virksomheder, som har helt andre grundvilkår end de danske.

Fair konkurrencevilkår er det vigtigste pejlemærke for FDIH. Derfor arbejder vi benhårdt for, at danske og europæiske politikere ikke skaber eller fastholder rammer, der hæmmer danske virksomheder. Når virksomhederne både skal kæmpe mod ofte gigantiske konkurrenter og unfair konkurrencevilkår, mister Danmark såvel arbejdspladser som viden, der forsvinder til udlandet. Det gælder i alle typer virksomheder uanset branche eller størrelse.

Digitalisering stiller også store krav til virksomhederne, der både skal omstille egen organisation, identificere nye forretningsmodeller og forholde sig til nye konkurrenter fra andre brancher i både ind- og udland. Når regler og love ikke ændres i takt med digitaliseringen, så bliver det en ekstra udfordring at følge udviklingen nu og her, når rammevilkårene reguleres af gårsdagens lovgivning.

Derfor arbejder vi for, at politikerne fokuserer på at skabe fleksible vilkår og rammer, der fremmer konkurrence- og omstillingsevnen hos danske virksomheder. Nøgleordene er:

 • Dansk E-handel skal være konkurrencedygtig
 • Bekæmpelse af svindel og misbrug på nettet
 • Øge kompetencerne igennem fleksible uddannelser og netværksbaseret videndeling
 • Fremme fokus på bæredygtighed i alle led af digital handel

Hvordan arbejder FDIH med politiske mærkesager og indsatsområder?

FDIH er medlemmernes stemme, så vi lytter til medlemmerne, der bedst ved, hvad de har brug for.

Derfor har vi etableret 3 Advisory Boards, hver med  mindst 10 medlemmer, der repræsenterer B2C-handel, B2B-handel og leverandører. Grupperne giver på 2 årlige møder input til FDIHs arbejde og målsætninger, ligesom sekretariatet løbende samler op på medlemmernes behov i så tæt kontakt med vores medlemmer som muligt. Det gælder i det daglige arbejde, samt når vi afholder arrangementer, danner netværksgrupper og besøger og kommunikerer med vores medlemmer.

Den kontakt sikrer, at vi taler medlemmernes sag, når vi opfordrer politikerne i Danmark og resten af EU til at prioritere de digitale muligheder og skabe bedre rammevilkår.

Vores verden ændrer sig hele tiden, og derfor er vores mærkesager og indsatsområder ikke statiske, men ændrer sig i takt med vores medlemmers ønsker og behov.

 

Mærkesag 1

DANSK E-HANDEL SKAL VÆRE KONKURRENCEDYGTIG

E-handel er i sin natur grænseoverskridende, både på geografi og brancher. Kunderne køber hvor udvalg, pris og service passer dem bedst – og det er ikke altid en dansk butik.

Danske virksomheder må se over en tredjedel af danskerne e-handelsomsætning gå til udenlandske netbutikker, og konkurrencen stiger. Udviklingen kan ikke vendes, så danske virksomheder skal fokusere på øget konkurrenceevne, både hjemme og uden for Danmarks grænser.

Konkurrencen fra udlandet er ofte præget af, at vilkårene for konkurrenterne er bedre med lavere moms, mindre rigid lovgivning, færre omkostninger, og støtte i form af urimelige skatte- og distributionsfordele.

Konkurrencen er hård nok i sig selv, men når udenlandske konkurrenter får urimelige fordele, skal Danmark sige stop

Hos FDIH mener vi, at dansk e-handel skal være konkurrencedygtig:

 • Der er behov for bedre vilkår og tilbud til danske handelsvirksomheder, så de kan tage konkurrencen op med udenlandske konkurrenter både hjemme og ude
  • Erhvervsfremmetilbud om eksportrådgivning skal være for dem, der kan og vil
  • Bedre afskrivningsmuligheder – fx på digitale investeringer og eksporttiltag
  • Lavere dansk moms
  • 80 kr. grænse for moms på varer fra 3. lande skal væk – nu!
  • Væk med danske særregler og overimplementering af EU-regler fx i markedsføring, kundedata, betalinger osv
 • Der skal øget fokus på at håndhæve regler over for udenlandske konkurrenter
  • SKAT skal sikre at få moms af udenlandske netbutikker, der sælger til danskere
  • Gribe ind over for udenlandsk markedsføring og dataindsamling i strid med danske love
  • Blokere udenlandske giganters indtog i EU, indtil de følger EUs love og betaler skat og moms som virksomheder i medlemsstaterne
 • Bedre balance i EU-regler, så der tages hensyn til virksomhedernes kommercielle behov  
  • Bedre balance i EUs regler om digital handel – pt alene fokus på forbrugerbeskyttelse
  • Færre detaljer, men fokus på principper i direktiver og forordninger
  • Øget fokus på ensartet håndhævelse – Danmark skal ikke være duks

INDSATS 2019

FDIH øger indsatsen i Ecommerce Europe og fastholder pres i Danmark mod overimplementering og dukserolle i håndhævelse

 • Ecommerce Europe
  • Vi har sæde i alle arbejdsgrupper og ledelsen, og den skal bruges aktivt til at sikre, at det er medlemmernes behov, der kommer først i enhver dialog med EU-systemet
  • Vi skal arbejde for, at enkelte virksomheder med gode cases bruges som konkrete eksempler i argumentationen
  • Bedre dokumentation af konsekvenserne ved EU-regulering, når vi vil ændre EU-regler
  • Koordinerer dansk indsats med andre organisationer fx Dansk Erhverv i EuroCommerce for at øge gennemslagskraft af vores synspunkter
  • Fastholder pres gennem dialog med sekretariatet i Ecommerce Europe
  • Søger pladser i alle arbejdsgrupper – senest Logistics, da EU øger fokus på levering af pakker på tværs af grænserne
 • Bekæmp dansk passivitet i forhold til EU-regler
  • Leverer kritisk input om konsekvenser af regler og love til alle styrelser, myndigheder, der arbejder med/efter EU-regler. Det gælder fx moms, persondata, gavekort og betalingsløsninger
  • Finder konkrete eksempler fra medlemmer og præsentere dem for politikere
  • Løbende møder med SKAT og politikere om øget kontrol af især webshops fra 3. lande
  • Kæmp mod 80 kr. grænse for moms af import uanset værdi og hvad EU siger. Følg Norges og Sveriges eksempel


 

 

Mærkesag 2

BEKÆMPELSE AF SVINDEL OG MISBRUG PÅ NETTET

I takt med internettets stadig mere dominerende rolle i vores dagligdag stiger svindlen, så vi ikke alene skal forholde os traditionel kortsvindel, men også digitale angreb på vores webshops i form af ulovlig kopiering, ransomware, virus, samt CEO-fraud og meget andet.

Forudsætningen for en velfungerende e-handel er tillid til webshops, internettet og sikkerhed for at vores personlige data og betalingsoplysninger ikke kan misbruges. Derfor skal der være en målrettet indsats mod alle former for svindel, hvor alle fra politi over virksomhederne til forbrugerorganisationer står sammen om forebyggelse og bekæmpelse.

FDIH er aktive i bekæmpelse af svindel og misbrug på nettet, derfor mener vi:

 • At der skal fokus på sikrere betalingsløsninger
 • Både butikker og kunder taber på svindel m fx aflurede betalingskort
 • Undgå for rigide regler i PSD2 - ikke kun 3 D Secure med lave beløbsgrænser, men åbne for databaseret overvågning og risikostyring i webshops
 • Øget brug af risikoanalyser hos indløsere/PSP - fx automatisk tjek af alle transaktioner og løbende advarsler til webshops og forbrugere
 • At netbutikkerne ikke skal stå alene med tabet ved svindel / misbrug
 • Sikrere betalingsløsninger som Dankort Secured by Nets mm – gør at betalingsudbydere som fx Nets / banker / kortselskaber må overtage tabsrisiko, når indløsning sker med sikker betalingsløsning (liability change)
 • At Politiet skal have opbakning til LCIK
 • FDIHs mangeårige pres for central online svindelanmeldelse til politi var med til få oprettet LCIK – Landsdækkende Center mod Internetrelateret økonomisk Kriminalitet pr. 3/12-2018.
 • Vi støtter LCIK, fortæller om dem og giver input til deres arbejde – Deres viden skal bruges til at forebygge kriminalitet og give gode råd til virksomhederne
 • Vi fortsætter i styregruppen FIT, Forum mod Økonomisk IT-kriminalitet, under LCIK

 

INDSATS 2019

FDIH følger op på svindelbekæmpelse med øget samarbejde med andre aktører

 • Dialog med alle aktører og egne medlemmer om LCIKs ønsker til ”Den gode Anmeldelse” – vi skal bruge LCIKs løbende erfaringer med anmeldelser til at gøre dem bedre
 • På baggrund af LCIKs og politiets erfaringer, skal der etableres en vidensbase, der kan bruges til udvikle nye tiltag mod svindel
 • Udarbejde guide til medlemmerne ” Sådan anmelder svindel”
 • Deltage i kampagner mod misbrug fx via Kriminal Præventive Råd
 • Tjekke mulighed for ”skurkeregister” / Advarselsregister, hvor virksomheder kan tjekke tvivlsomme kunder / få tilsendt løbende trusselsvurderinger på alle former for kriminalitet
 • Fastholde plads i styregruppen FIT- Forum mod IT-relateret økonomisk kriminalitet

 

 

Mærkesag 3

ØGE KOMPETENCERNE IGENNEM FLEKSIBLE UDDANNELSER OG NETVÆRKSBASERET VIDENDELING

Den teknologiske udvikling og øgede digitalisering i virksomhederne ændrer mange forretningsmodeller og dermed jobindhold for personer, der arbejder med handel, markedsføring og IT-udvikling. Det stiller nye krav til de kompetencer, vi forventer af både nuværende og kommende medarbejdere. 

De eksisterende rammer og definitioner på uddannelse er for snævre og giver ikke plads til udvikling af nye uddannelser, der følger med tiden med en både digital og kommerciel forståelse. Dialogen mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner om behov for nye kompetencer er for lille, så den skal øges for at vi får fremtidssikret arbejdsstyrken.

FDIH mener, at kompetencerne i digital handel skal øges ved:

 • At uddannelserne på alle niveauer udvikles, så der fokuseres på såvel IT-mæssig som kommerciel forståelse.
  • Mere tidssvarende og fleksible uddannelser – bryde med gamle strukturer i uddannelsessystemet
  • Krydse digital og kommerciel forståelse i alle uddannelser (fra butiksassistent til kandidatuddannelser)
  • Opblødning af krav til uddannelser
   • Åbne for fokuserede forsøg efter erhvervslivets behov
   • Støt on-job træning / omskoling til digitaliserede arbejdsprocesser
   • ”Mesterlære-model” er en god ide, hvor praktik og bred teoretisk viden kombineres
  • Bruge undervisere fra erhvervslivet med praktisk erfaring og med støtte fra skolernes pædagogiske personale
 • At der skal gøres en indsats for at sikre netværksdannelse blandt virksomheder lokalt og regionalt
  • Udveksling af viden og erfaringer mellem virksomheder hæver vidensniveauet og sikrer en bedre udnyttelse af den viden, der findes i virksomhederne
  • Bedre kendskab til andres problemer og udfordringer kan øge nytænkning og innovation på tværs af brancherne
 • At der skal sikres en bedre erfarings- og videns udveksling omkring digital handel
  • Støt forskning og kortlægning af digital handel – sikre bedre tal fra Danmarks Statistik
  • Danskerne er langt fremme i omnichannel / digital handel, men vi kortlægger ikke og mangler data til at identificere indsatsområder

INDSATS 2019

 • FDIH følger projektet Digital Vækstkultur med erhvervsakademierne – sluttes i 2019
  • Vi er med i styregruppen
  • Vi skal sikre at erfaringer fra projektet drøftes og deles som grundlag for nye tiltag

 

 • FDIH deltager i projektet Digital Ledelseskultur (DLK) i advisory Board
  • FDIH /Henrik Theil er med i Advisory Board
  • Løbende information om projektet / støtte rekruttering af nye deltagere

 

 • FDIH rådgiver uddannelser
  • Niels Ralund er med i Advisory Boards hos
   • Niels Brock
   • CPH Business
   • Nationalt Center for Digitale Uddannelser

 

 • FDIH Uddannelsesdagen
  • Afholdes i 2. halvår 2019 – uddannelsesinst. og virksomheder mødes

 

Mærkesag 4

FREMME FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED I ALLE LED AF E-HANDEL

Den stigende digitalisering åbner for ændrede handelsmønstre, der har et andet ressourceforbrug og giver nye påvirkninger af miljøet, end den traditionelle handel i fysiske butikker. Distributionen er anderledes, varerne produceres under forskellige kvalitetskrav, der er direkte handel mellem forbruger og virksomheder på den anden side af kloden, og det kræver bl.a. mere emballage.

Nøgleordet i både klimadebat og FNs verdensmål er bæredygtighed, så der er behov for løbende at tilpasse eller udvikle de løsninger, der sikrer e-handlen sin globale fremdrift uden at belaste klima, ressourcer eller helbred hos aftagerne.

E-handel ændrer grundlæggende strukturer i detailhandlen, både hvad angår adgang varer fra andre lande og distributionen ud til slutbrugeren

 • FDIH mener, at bæredygtig e-handel kræver fokus på især varer og distribution.
  • FDIH vil gennem samarbejde med relevante aktører øge branchens fokus på bæredygtighed i alle led, så e-handel tilpasser sig de krav, der stilles af det omgivende samfund
  • Der skal fokuseres på varernes kvalitet og lovlighed i forhold gældende lovgivning i EU.
  • Frivillige initiativer er at foretrække frem for politiske politisk vedtagne regler
  • Distribution skal ske billigst muligt på fair betingelser med mindst mulig klimabelastning
  • Brugen af emballage skal minimeres

 

INDSATS 2019

FDIH bidrager til den politiske dialog / tiltag omkring bæredygtighed

 • Støt styrelser i øget kontroladgang inden for især kemi og miljø i varer fra lande uden de høje EU-krav
 • Deltag i debat og kampagner, der advarer mod fx farlig kemi i kundernes eget køb i 3. lande af legetøj og kosmetik mm
 • Deltager i Miljøstyrelsens Kemikalieforum
 • Opbakning til nye poststandarder fx for pakkelabels ved distribution af forsendelser over grænserne
 • Åbne for at samle pakker fra forskellige distributører, så der kun skal bringes ud én gang pr. husstand
 • Bidrage til partnerskab om verdensmål i regi af Lifestyle & Design Cluster
 • Præsenter cases om bæredygtighed for medlemmerne, så de tjener til inspiration

 

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.