Hjælpepakker – hvad dækker de?

Folketinget har i fuld enighed på rekordtid vedtaget en stribe hjælpepakker, der skal afbøde konsekvenserne af Corona-foranstaltningerne.
Pakkerne skal hjælpe ved fyringer, hjemsendelser, karantæne, lukkede butikker, aflyste arrangementer, tomme fly og hoteller.
Her er et aktuelt overblik over de nu aftalte hjælpepakker.

Regeringen spillede ud med første Corona-hjælpepakke den 10. marts og siden er der kommet en række hjælpepakker til næsten 400 mia. kr., herunder en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. De skal alle afbøde Corona-konsekvenserne for samfundet og sikre, at der er virksomheder og arbejdspladser efter udbruddet.

”Jeg er rigtig glad for den politiske vilje og effektivitet til at få pakkerne på plads. De skal virke hurtigst muligt, og det udfordrer ikke mindst styrelser og andre myndigheder til en praktisk tilgang uden for meget bureaukrati, når man søger. Det bør kunne klares med en ansøgning bilagt en tro- og love-erklæring, som  ekspederes her og nu. Den kan altid senere følges op med dokumentation, revisorerklæringer mm,” siger FDIHs direktør Niels Ralund.

Nedenfor følger en gennemgang af vigtigste elementer i de hjælpepakker, der kendes i skrivende stund, og vi har tilføjet link til de myndigheder, der administrerer de forskellige ordninger. Det er på grund af det hastige politiske forløb ikke altid muligt at give en fuld vejledning, men følg med på styrelser og myndigheders hjemmesider.

Som udgangspunkt er Virksomhedsguiden et godt sted at orientere sig, hvis du vil have overblik over ordningerne, og hvordan de fungerer i praksis

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.). Erhvervsdrivende, som er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Principper for midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter mv.

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
  4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
  6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter

Det kræver en revisorerklæring om faste udgifter i de tilsvarende 3 måneder året før, og der udfyldes en Tro- og Love-erklæring.

Erhvervsstyrelsen skal varetage ordningen.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. kan søge støtte.  Det er en betingelse for at opnå støtte, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Tilsvarende åbnes der for kompensation for selvstændige uden CVR-nr.

Der er i skrivende stund ikke udpeget en myndighed, da praktiske forhold, bl.a. omkring IT skal afklares.

Læs uddybende om ordningerne i Finansministeriets faktaark.

Garantiordning for SMV’er og store virksomheder udvides

Mange SMV’ere er presset på likviditeten. Så der er enighed om at udvide rammen fra 12. marts for lånegarantier med op til 60 mia. kr.. Der indføres en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af Covid-19. For at blive omfattet af ordningen, skal virksomheden have oplevet et driftstab på over 30 pct.

Vækstfonden administrerer ordningen

EU skal godkende ordningen, da der er tale om statsstøtte

Tilsvarende er der aftalt en udvidelse af garantiordningen for store virksomheders lån. Her fungerer ordningen på markedsvilkår, så der kræves ikke EU godkendelse.

Udskyde moms og B-skat

Folketinget har vedtaget at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.

  • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.  
  • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
  • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
  • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.

Tjek Skattestyrelsen, der administrerer ordningerne: 

Kompensation for aflyste arrangementer

Der er aftalt en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Det er under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af statsministerens pressemøde den 11. marts 2020.

Det er Erhvervsstyrelsen, som håndterer ordningen, og man vil tidligst fra fredag den 20. april modtage ansøgninger om kompensation. Følg med på Virksomhedsguiden, der løbende opdateres.

Lønkompensationsordning forbedres og bliver mere fleksibel

Regeringen og arbejdsmarkedets parter præsenterede søndag en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede private lønmodtagere. Det præciseres nu, at virksomheder kan  træde ind i ordningen, selvom de forud for deres indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af corona-virus. Der kan dog ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres opsigelsesperiode.

Der stilles ikke tidsmæssige krav til hvor lang en periode der skal gå fra at der er sket afskedigelser i virksomheden, til at der indtrædes i ordningen for andre medarbejdergrupper.

Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Såfremt virksomheden senere måtte opsige, stopper ordningen derfor for hele virksomheden, dog alene for det fremadrettede og man vil kunne beholde modtaget kompensation der dækker frem til udtrædelsestidspunktet.

Refusion af sygedagpenge

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Organisationsaftaler

Dansk Erhverv og 3F har indgået aftale om, at medarbejdere kan hjemsendes i hotel- og re-staurationsvirksomheder uden løn. Det sker som følge af udbruddet af coronavirus.

Det samme gælder for medarbejdere omfattet af serviceoverenskomsten, der kan hjemsendes uden løn, da parterne er enige om, at der er tale om force majeure jf. overenskomsten § 15, stk. 5.

Ifølge aftalerne skal virksomhederne ikke betale løn for de timer, som medarbejderne er hjemsendte. Når forholdene normaliseres, skal medarbejderne genoptage deres arbejde.

Organisationsaftalen gælder indtil videre til 29. marts 2020. Organisationerne vil fremadrettet overveje, om eventuel forlængelse skal indgås.

Organisationsaftale om hjemsendelse med 3F Transport for hele TA-området, der giver mulighed for at hjemsende personale. Aftalen giver således mulighed for at hjemsende medarbejdere, hvis arbejdskraft der, som følgevirkning af manglende ordre grundet corona-virus epidemien, i en midlertidig periode ikke er behov for. Medarbejderen anses således ikke for opsagt, men kan hjemsendes uden løn. Aftalen gælder indtil den 13. april 2020.

Læs mere om organisationsaftaler hos Dansk Erhverv 

Andre gennemførte initiativer

Suspendering af køre/hviletidsbestemmer samt miljø- og støjzoner, så der kan leveres varer til butikkerne i det omfang, det er nødvendigt.

 

 

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik