Corona-virus og force majeure – kan en sælger undgå ansvar for manglende eller forsinket levering?

Advokat Anders Wernblad gør dig klogre på coronavirussen og force majeure – hvordan påvirker situationen netbutikkerne?

Udbruddet af corona-virus har allerede haft alvorlige konsekvenser for danske virksomheder, som har travlt med at håndtere manglende eller potentielt forsinkede leverancer fra leverandører og underleverandører eller til egne kunder. Manglende eller forsinkede leverancer kan medføre krav om erstatning. Men hvad er de juridiske konsekvenser af manglende eller forsinket levering, som skyldes corona-virus? Kan sælger være ansvarsfri som følge af regler om force majeure eller andre regler, og hvordan skal man i givet fald forholde sig?

Hvad er force majeure?

Der findes ikke i dansk ret en egentlig definition af force majeure, men den juridiske konsekvens af, at et forhold kan karakteriseres som force majeure er, at man som leverandør er ansvarsfri for eksempelvis manglende levering eller forsinkelse.

Der er imidlertid almindelig enighed blandt danske jurister om, at force majeure kan beskrives som en situation, hvor opfyldelse af en forpligtelse hindres pga. udefrakommende omstændigheder af en sådan karakter, som man ikke på forhånd burde have taget i betragtning. I engelsk ret taler man om ”Acts of God” og begivenheder som naturkatastrofer, herunder jordskælv, oversvømmelser, orkaner m.v. Terror anses typisk også som force majeure, selvom der ikke nødvendigvis er tale om begivenheder, som man ikke i en vis grad på forhånd kunne have taget i betragtning. Tilsvarende i forhold til strejker på arbejdsmarkedet, hvor man ofte sondrer mellem generalstrejker, der efter omstændighederne kan betegnes som force majeure, og lokale strejker som ikke kan.

Spørgsmålet er derfor, om udbruddet af corona-virus er force majeure, hvilket først og fremmest afhænger af parternes aftale. Leverings- og distributionsaftaler indeholder ofte en force majeure klausul, som fastsætter, hvad der udgør force majeure. En sådan klausul kan være mere eller mindre præcis. I nogle tilfælde er bestemmelsen meget detaljeret, hvor ét punkt ud af flere eksempelvis kunne være: ”Krig, uanset om den er erklæret eller ej, væbnet konflikt eller alvorlig risiko herfor (inklusive, men ikke begrænset til fjendtlige angreb og militær blokade), fjendtligheder, invasion, handlinger fra en udenlandsk fjende og militær mobilisering.” I andre tilfælde kan force majeure være mere bredt defineret som ”forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning eller undgået”.  

Et konkret eksempel på en force majeure begivenhed som følge af udbruddet af corona-virus er Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med coronavirussygdom. Man kunne ikke blot få dage før bekendtgørelsens udstedelse den 17. marts 2020 have forventet, at der ville blive udstedt et sådant forbud. Hvis forbuddet fører til, at en leverandør ikke kan levere en vare eller ydelse pga. forbuddet, vil leverandøren som udgangspunkt være ansvarsfri. 

I internationale forhold, hvor parterne kan tilhøre forskellige juridiske systemer, regulerer man typisk force majeure ret detaljeret. Et eksempel er ICC (Det Internationale Handelskammer), der har udarbejdet en force majeure standardklausul (ICC Force Majeure Clause 2003), som man anbefaler at bruge i internationale kontrakter. Ifølge denne klausul omfatter force majeure også ”plague” og ”epidemic”, der nævnes i sammenhæng med naturkatastrofer og andre ”Acts of God”.

 

Aftaler med og uden force majeure

Force majeure kan aftalemæssigt opdeles i 3 situationer:

  1. Aftale med generel bestemmelse om force majeure

En generel bestemmelse om force majeure er ofte formuleret som hverken køber eller sælger er ansvarlig for forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Corona-virus kan umiddelbart godt kvalificere som et ”forhold, der ligger udenfor partens kontrol”, og det afgørende bliver, hvad man vidste eller burde have vidst på tidspunktet for aftalens indgåelse, i øvrigt forudsat nødvendig årsagssammenhæng.

  1. Aftale med detaljeret bestemmelse om force majeure

Hvis en force majeure-klausul er meget detaljeret formuleret, og der ikke henvises til ”eller lignende”, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt klausulen udtømmende regulerer force majeure og ansvarsfritagelse, eller om ansvar kan være undtaget som følge af andre regler. Dette vil afhænge af en konkret fortolkning af den pågældende aftale. Ansvarsfrihed på trods af manglende eller forsinket levering er en undtagelse til hovedreglen om leveranceansvar, og som sådan kan der være grundlag for indskrænkende fortolkning.

  1. Ingen aftale om force majeure

Hvis der ikke er nogen aftale om force majeure, er spørgsmålet, hvad der så gælder? Er der tale om køb af såkaldte genus-varer, dvs. varer som er bestemt efter deres art, hvor sælgeren har valgret ift. opfyldelse, gælder i erhvervsforhold købelovens § 24. Efter denne bestemmelse er sælger ansvarsfri, hvis opfyldelse af aftalen er umulig pga. omstændigheder, som sælger ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Sådanne omstændigheder omfatter ifølge købeloven hændelig undergang af alle genstande af den pågældende art, krig, indførselsforbud eller lignende. ”eller lignende” antages i denne forbindelse bl.a. at omfatte naturkatastrofer, oprør, blokade, ildebrand m.v.   

En tilsvarende regel som købelovens § 24 findes i den international købelovs (CISG) art. 79, som finder anvendelse på internationale løsørekøb mellem to erhvervsdrivende, hvor både køber og sælger har forretningssted i lande, som hver især har tiltrådt CISG (gælder dog ikke indenfor de nordiske lande). Det skal nævnes, at parterne ofte aftaler, at CISG ikke skal finde anvendelse, og i så fald bliver de lokale regler afgørende.

 Er udbruddet af corona-virus force majeure?

Om force majeure i sig selv kan omfatte en pandemi som udbruddet af corona-virus, kan diskuteres, da det umiddelbart ikke forekommer at være sammenligneligt med mere almindeligt anerkendte force majeure begivenheder som de ovenfor nævnte ”Acts of God” og lignende. Situationen udvikler sig dog også hele tiden og kan ændre status fra ikke at være force majeure til at være det. Det er Danmarks lukning af grænserne for persontrafik et godt eksempel på. Hvis dette medfører forsinkelse i levering, da en forudsætning eksempelvis var, at en person fra den tyske sælger, som er bosiddende i Tyskland, skulle installere den solgte maskine, vil en sådan forsinkelse skyldes force majeure, og sælger er ansvarsfri. I øjeblikket anses sådan levering af en tjenesteydelse imidlertid som et ”anerkendelsesværdigt formål”, hvor adgang til Danmark tillades, men det kan hurtigt ændre sig. Dette er Sundheds- og Ældreministeriets forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler som nævnt et klart eksempel på. Hvis dette forbud kan have som konsekvens, at en leverance ikke kan leveres eller bliver forsinket, kan sælger være ansvarsfri pga. force majeure, da et sådant forbud næppe kunne være forudset på tidspunktet for aftaleindgåelse, medmindre aftale blev indgået meget kort tid før forbuddets ikrafttræden.

En evt. blokade af gods eller andre indførselsrestriktioner som følge af udbredelsen af corona-virus vil på samme vis som hovedregel kunne karakteriseres som force majeure, da der er tale om en udefrakommende omstændighed, som man næppe kunne have forventet på tidspunktet for aftaleindgåelse, såfremt aftalen blev indgået før blokade/indførselsrestriktion.  

Om man burde have taget risikoen for udbruddet af corona-virus i betragtning på tidspunktet for den pågældende aftales indgåelse afhænger af en konkret vurdering af, hvad man vidste eller burde vide på aftaletidspunktet. I den forbindelse vil der bl.a. kunne lægges vægt på, hvad WHO og andre myndigheder, herunder de danske sundhedsmyndigheder, havde offentliggjort på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Underretningspligt!

Hvis man vil påberåbe sig force majeure, skal man være opmærksom på, at man skal underrette sin modpart herom. Underretning bør altid ske skriftligt, så man kan dokumentere dette, ligesom man skal sørge for, at underretning sker hurtigt efter force majeure-begivenheden. I fald der ikke er aftalt nærmere om force majeure, følger dette af ens almindelige loyalitetsforpligtelse. Er der imidlertid aftalt en force majeure-klausul, vil det oftest fremgå af denne, hvor hurtigt der skal ske underretning. Som regel skal sådan underretning ske indenfor ganske få dage, og i modsat fald bortfalder muligheden for at påberåbe sig force majeure sammen med evt. ansvarsfrihed.

Udenlandsk ret og lovvalg

Man skal være opmærksom på, at det er forskelligt, hvordan force majeure er reguleret i de enkelte lande, og man skal derfor også gøre sig klart, hvilket lands ret, der regulerer den pågældende aftale. Hvis parterne ikke har aftalt nærmere herom, afhænger det af en fortolkning af internationale privatretlige regler, som kan være ganske kompleks. Har man ikke aftalt, hvilket lands regler der gælder for aftalen, bør man få dette afklaret.

Praktiske tiltag

For at få afklaret hvordan man er stillet juridisk som følge af udbruddet af corona-virus, foreslås det, at:

  • Man gennemgår sine kontrakter, herunder især leveranceaftaler, hvor det kan være relevant for én af parterne at påberåbe sig force majeure som følge af udbruddet af corona-virus for at få afklaret, hvordan man er stillet juridisk.
  • Identificere evt. behov for justering af eksisterende force majeure-klausuler og sørge for dette, evt. i forbindelse med genforhandling af den pågældende kontrakt.
  • Justere evt. standardkontrakter og/eller leveringsbetingelser efter en individuel vurdering.

Spørgsmål?

Spørgsmål kan rettes til advokat, partner Anders Wernblad, NJORD Advokatpartnerselskab på awe@njordlaw.com, tlf. 51 99 90 83

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik