Den nye ferielov – få overblikket over de nye regler

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Denne artikel giver et overblik over de mest centrale ændringer, samt hvilken betydning disse ændringer har for både medarbejder og arbejdsgiver.

Den væsentligste ændring er indførelsen af samtidighedsferie, hvilket indebærer, at ferie kan afvikles løbende i takt med, at den optjenes. Herudover ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie.

Samtidighedsferie

Efter den nuværende ferielov optjener medarbejderen ferie i et kalenderår til brug i det efterfølgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april. Når den nye ferielov træder i kraft, vil medarbejderen derimod optjene ferie, som kan afholdes umiddelbart efter optjeningen heraf. Ferieåret vil fremover løbe fra 1. september til 31. august. Den periode, hvor ferien kan afholdes, udgør ferieåret samt fire måneder efter ferieårets afslutning. Ferieafholdelsesperioden kommer således til at løbe fra 1. september til 31. december det efterfølgende år og bliver således 16 måneder.

Efter den nugældende ferielov optjener medarbejderen 2,08 feriedage pr. måned. Dette vil fortsat være tilfældet, når den nye ferielov træder i kraft; dog således at medarbejderens 2,08 dages ferie kan afholdes allerede måneden efter optjening – medarbejderen får således betalt ferie "med det samme". Det samlede antal feriedage, der optjenes årligt, forbliver uændret; dvs. fem ugers betalt ferie om året.

I visse situationer kan der være behov for, at medarbejderen kan afholde ferie, før den er optjent. Den nye ferielov giver mulighed for at aftale, at medarbejderen holder ferie, som endnu ikke er optjent. Ferie, som er afholdt på forskud, fradrages i efterfølgende optjent ferie i det pågældende ferieår.

Overførsel af ikke afholdt ferie

Har medarbejderen ikke fået afholdt sin ferie inden udløbet af ferieafholdelsesperioden på grund af en feriehindring, fx sygdom, skal op til fire ugers ferie overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Den 5. ferieuge vil som hidtil kunne overføres eller udbetales efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver. Såfremt der ikke er indgået aftale om, at den 5. ferieuge overføres, skal arbejdsgiveren automatisk udbetale denne uge efter udløbet af ferieafholdelsesperioden.

Overgangsordning

Før lovens ikrafttræden vil der være en overgangsordning, som sikrer, at overgangen til samtidighedsferie bliver smidig.

Optjeningsåret 2018 (med afholdelse i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020) er det sidste optjeningsår, der ikke er berørt af de nye regler. Den ferie, som medarbejderen optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses, og bliver til såkaldte "tilgodehavende feriemidler". Optjeningsåret, der starter 1. januar 2019, løber derfor kun til 31. august 2019.

 

I visse tilfælde er der dog mulighed for afholdelse eller udbetaling af ferie efter 31. august 2020:

 • Med rettidigt varsel kan arbejdsgiveren varsle ferien til afholdelse inden 30. september 2020.
 • Hvis medarbejderen den 31. august 2020 har mere end fire ugers ferie til gode, som ikke er varslet til afholdelse inden 30. september 2020, kan medarbejderen og arbejdsgiveren aftale, at ferien ud over fire uger bliver udbetalt.
 • Ferie, der ikke er afholdt 31. august 2020, og som ikke er varslet til afholdelse inden 30. september 2020 eller aftalt udbetalt, bliver overført til den første afholdelsesperiode i den nye ferielov, som løber frem til og med 31. december 2021. 

Tilgodehavende feriemidler og fondsferiedage

Senest 31. december 2020 skal arbejdsgiver opgøre hver enkel medarbejders tilgodehavende feriemidler pr. 31. august 2020 og indberette beløbet til Lønmodtagerens Fond for Tilgodehavende Feriemidler. På indberetningstidspunktet indtræder fonden i kravet på de tilgodehavende feriemidler. Medarbejderen har herefter et krav mod fonden, og fonden har et krav mod arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan kun med frigørende virkning betale til fonden.

Samtidig med indberetningen af beløbet til fonden skal arbejdsgiveren enten indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden eller give fonden besked om, at arbejdsgiveren ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler.

Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde de tilgodehavende feriemidler, skal disse indekseres årligt. Arbejdsgiveren kan dog altid vælge at indbetale de tilgodehavende feriemidler for én eller flere medarbejdere. Indbetalingen skal senest ske, når fonden træffer afgørelse herom i forbindelse med fondens udbetaling til medarbejderen.

Medarbejderen får de tilgodehavende feriemidler udbetalt af fonden, når vedkommende når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 kan som hovedregel hverken afholdes eller udbetales. Ferie, som optjenes i denne periode, bliver derimod indefrosset og udbetales først, når medarbejderen forlader det danske arbejdsmarked.

Visse medarbejdere har dog mulighed for at afholde op til 8,4 fondsferiedage i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. Muligheden for fondsferiedage gælder alene for medarbejdere

 • som har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019
 • og som har optjent mindre end 8,4 dages betalt ferie i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020).

Praktiske eksempler på afholdelse af ferie i overgangsperioden:

Eksempel 1 – Medarbejdere, der allerede er i job eller startede job 1. januar 2019

Medarbejderen optjener 16,64 feriedage i perioden 1. januar til 31. august 2019 til afholdelse i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. De 25 dages ferie, som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, hensættes. Samtidighedsferie fra 1. september 2020.

Eksempel 2 – Medarbejdere, der starter job 1. maj 2019

Medarbejderen optjener 8,32 feriedage i perioden 1. maj 2019 til 31. august 2019 til afholdelse i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. De 25 dages ferie, som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, hensættes. Samtidighedsferie fra 1. september 2020; dog med mulighed for at afholde 8,4 fondsferiedage optjent fra 1. september 2019 til 31. december 2019, i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Eksempel 3 – Medarbejdere, der starter i job 1. august 2019

Medarbejderen optjener 2,08 feriedage i perioden 1. august 2019 til 31. august 2019 til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2020 til 31. august 2020. De 25 dages ferie, som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 hensættes, dog med mulighed for at afholde 8,4 fondsferiedage optjent fra 1. september 2019 til 31. december 2019 i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Kort overblik – hvad forbliver det samme?

 • Medarbejderen optjener fortsat ret til fem ugers betalt ferie om året (2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse).
 • Feriebetaling består fortsat enten af løn under ferie og et ferietillæg på 1 pct. eller af feriegodtgørelse på 12,5 pct.
 • Ikke-afholdt ferie med løn afregnes fortsat som feriegodtgørelse ved fratræden
 • Ferien fastlægges fortsat med hovedferie og restferie
 • Hovedferie: Man har ret til at holde tre sammenhængende ugers ferie i perioden 1. maj til 30. september
 • Restferie: To uger som kan placeres på et hvilket som helst tidspunkt
 • Afholdelse af ferie under opsigelse og fritstilling er fortsat det samme
 • Arbejdsgivers mulighed for at varsle ferie er fortsat det samme 

Hvad bør man som arbejdsgiver gøre allerede nu?

Information til medarbejderne

Introducer medarbejdere til de nye regler og konsekvenserne heraf. Det kan f.eks. ske på medarbejdermøder, via virksomhedens intranet eller med skriftligt informationsmateriale.

Gennemgå ansættelseskontrakter og personalepolitik

Muligheden for at fravige lovens regler i det individuelle ansættelsesforhold er indskrænket i den nye ferielov.

Det er derfor en god idé at gennemgå medarbejdernes ansættelseskontrakter og eventuelt virksomhedens personalepolitik, så det sikres, at de er i overensstemmelse med de nye regler.

Hvis man giver medarbejderne feriefridage ud over de fem ugers lovreguleret årlig ferie, bør det overvejes, om f.eks. ferieårets nye placering eller den nye betydning af ordet "ferieår" giver anledning til at opdatere vilkårene for feriedage indholdsmæssigt eller sprogligt.

Overvej din virksomheds likviditet

Med den nye ferielov kommer der til at gå kortere tid, fra medarbejderne har optjent ferien, til arbejdsgiverne skal udbetale den. Det vil mindske virksomhedens likviditet. Vær derfor på forkant med den økonomiske situation: Afklar virksomhedens behov og muligheder. Overvej og afklar i den forbindelse, om virksomheden vil beholde de tilgodehavende feriemidler eller indbetale dem til Fonden med det samme.

Vælg fradragstidspunktet for de tilgodehavende feriemidler

Skatteretligt kan arbejdsgiverne allerede på nuværende tidspunkt vælge, om de vil have fradragsret for feriepenge på optjenings- eller udbetalingstidspunktet. Dette valg har stor betydning, når det drejer sig om de tilgodehavende feriemidler. Hvis man vælger fradragsret på udbetalingstidspunktet, opnås fradragsretten når virksomheden indbetaler til fonden, hvilket senest skal ske, når medarbejderne opnår folkepensionsalder, eller inden de forlader det danske arbejdsmarked.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik